קלרונים סוכנות לביטוח (2003) בע"מ (להלן - "הסוכנות") היא סוכנות לביטוח הפועלת בהתאם לרישיון התאגיד שניתן לה על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר ועוסקת בתיווך בעסקאות ביטוח.
 
כל המידע שנמסר לסוכנות לצורך קבלת הצעות לביטוח, בעבר ובהווה או שיימסר בעתיד, נשמר במערכות מחשוב של הסוכנות, ומוגן באמצעים מתקדמים ובהתאם לתקנים קפדניים שנועדו לשמור על המידע שמסרתם ועל סודיותו.
מערכות המחשוב של הסוכנות רשומים כמאגרי מידע כדין והם מנוהלים בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות 1981 והתקנות על פיו. שמירת המידע וסודיותו, נחוצים על מנת להעניק לכם שירות עבור המוצרים שרכשתם באמצעותנו.

במסירת המידע לצורך קבלת הצעות וטיפול במוצרים שלכם, הנכם מאשרים שהמידע נימסר מרצונכם ובהסכמתכם. המידע והנתונים שמסרתם וכל עדכון שלהם ישמרו במאגרי המידע של הסוכנות וישמשו למתן הצעות, הפקה וחידוש פוליסות, ניהול שוטף של תיק ההשקעת שלכם, מתן שירות לקוחות ולדיוור ישיר ויצירת קשר למתן מידע בקשר עם מתן המוצרים והשירותים בהתאם לפרטים שמסרתם.

אם הסוכנות תארגן את פעילותה במסגרת תאגיד אחר או תתמזג עם גוף אחר, היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותכם ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפי את הוראות הצהרה זו.

הסוכנות תעביר מידע אישי לגורמים הבאים: חברות ביטוח, בתי השקעות, סוכני ביטוח וסוכני משנה או סוכנים משותפים, שותפים עסקיים, לצורך קבלת הצעות לביטוח ולקיום חובות המוטלות על הסוכנות על פי דין. הסוכנות תעשה שימוש במידע אך ורק למטרה שלשמה הוא נמסר.

כל אדם זכאי לעיין במידע אישי אודותיו המוחזק בידי הסוכנות:

הסוכנות תאפשר לנשוא המידע לעיין במידע אישי אודותיו לאחר בקשת בקשה בהתאם להוראות החוק, כל עוד לא קיימת עילה שבדין לדחיית הבקשה.

נשוא המידע זכאי להגיש בשה בכתב לתיקון מידע אישי או למחיקת מידע אישי שאינו שלם, ברור או מעודכן, והסוכנות תתקן את המידע כל עוד לא קיימת עילה שבדין לדחיית הבקשה.

נשוא המידע זכאי לדרוש בכתב שמידע אישי אודותיו יימחק ממאגר המידע. בקשות למימוש זכות העיון, תיקון או התנגדות לדיוור ישיר יש להפנות לדוב קלרון במייל dubi@kalronim.co.il

הסוכנות תשיב על בקשה למימוש זכויות העיון במהירות האפשרית ובכל מקרה לא יאוחר מתוך 30 יום מיום שנתקבלה.

הסוכנות אוספת מידע לגבי המבקרים והמשתמשים באתר מתוך מטרה לשפר את איכות וטיב השירותים שהיא מעניקה באמצעות האתר. המדובר במידע כללי על המבקרים באתר ומידע שאינו מכיל פרטים אישיים. מידע כללי אודות המבקרים באתר נאסף על בסיס מצטבר ואנונימי, דהיינו באופן שלא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע האמור ולהיפך. המידע הכללי לגבי המבקרים באתר נאסף לשם שיפור תוכן האתר, איכותו וטיב השירותים הניתנים באמצעותו.

ט.ל.ח

מדיניות הגנת הפרטיות

 
כל הזכויות שמורות קלרונים סוכנות לביטוח (2003) בע"מ    //    קק"ל 23 קריית מוצקין    //    טלפון: 04-8710364    //   נייד: 050-5242559